Poslamaýan polatdan ýasalan baş kellesi, adaty däl metal birikmesi

Gysga düşündiriş:

Material: SUS304.

Aýratynlyklary: uly çykyş, ýetişen proses, ýokary takyklyk (daşarky ýüpek 3 ýüpek çydamlylygy bilen dolandyrylyp bilner), tygşytly, oňat yzygiderlilik bilen awtomatiki işlemek üçin amatly.

Goldaw tehnologiýasy: sowuk sözbaşy, nurbat Iň pes sargyt mukdary: 1000 PCS.

Üpjünçilik kuwwaty: aýda 200,000 PCS.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Amal usuly

Poslamaýan polat 304 # material:

pd-01

SUS430, M08L we 45 # materiallar:

pd-02

Üstünlik

1. Materiallary saýlaň, material üpjün edijileriň her topary degişli material hasabatyny (fiziki aýratynlyklary we himiki aýratynlyklary) üpjün eder.

2. Sowuk sözbaşy gaýtadan işlemegiň göwrümi durnukly, önümçiligiň netijeliligi ýokary we awtomatiki önümçilik amala aşyrylyp bilner.

3. surfaceerüsti ýokary bezeg, daşky diametriň kiçi çydamlylygy, birmeňzeş gatylyk, metallaryň arasynda aýlanmak üçin amatly.

4. Giňden ulanylýan dürli aýratynlyklary öz içine alýar.

5. Elektroplatiw önümleriň her bir topary 144H duz sepmek synagy, poslama garşylyk, çydamly bolar.

6. pleönekeý proses, gysga eltiş sikli.

Perçinler örtülmezden ozal perçin synagyndan geçer, aşakda önümçilik meýdançasynyň synagy.

Önümiň kwalifikasiýa derejesi, ýarylmagynyň döwülmezligi sebäpli ýüze çykýan kemçiliklerden gaça durmak üçin öňünden göz öňünde tutulyp bilner.

pd-5

Taýýar önümiň barlagy

pd-6

Poslamaýan polatdan ýasalan önümler we elektroplirlenen önümler, sowuk sözbaşy, kellesiz, elektroplatirlemek arkaly getirilen material we daşary ýurt jisimleri sebäpli kiçi ýa-da uly kelläni saýlamak üçin önümleriň ýokary derejesini üpjün etmek üçin nurbat çyzgy enjamy bilen barlanýar.

meňzeş önümler

p-d1
p-d2
p-d3
p-d4

Meňzeşlik: hemmesine sowuk sözbaşy gaýtadan işlemek gerek.

Dürli nokatlar: dürli materiallar (SUS430, M08L, SUS304 we 45 # goşmak bilen), dürli ýerüsti bejergisi (daşky gurşawy goramak sink ýa-da gara sink).

Customörite goldaw Karta ýa-da nusga üçin düzülip bilner.

Önümçiligiň gerimi: diametri 2-10 mm, uzynlygy 6-50mm adaty däl ýarym çukur perdeleri, çäkli perçinler, hetero pinler, silindr görnüşli gysgyçlar, üçburçluk degirme nurbatlary we berk nurbatlar öndürmekde ýöriteleşendir.

Önüm aýratynlyklary: ýokary takyklyk (daşky diametre çydamlylygy 3 simiň içinde dolandyryp bolýar), oňat durnuklylyk (mehanizirlenen işlemek üçin amatly), ýokary konsentrasiýa (konsentrasiýasy 3 sim we ş.m.), duz sepmek garşylyk synagy 144H, ýokary talaplar 480H ýetip biler.

Ulanylan enjamlar: 1 ölü 2 sowuk baş maşyn, 2 öl 4 sowuk baş maşyn, 3 öl 4 sowuk baş maşyn, ýüp sürtýän maşyn, merkezsiz ýylmaýjy, ýeň bölek kombinasiýa sapak sürtüji maşyn, ultrases ses arassalaýjy maşyn, nurbat çyzgy enjamy we şekil barlag enjamy.

Müşderileriň gowy synlary, ekran suratlary.

p-d15

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler