Awtoulag pudagynda mikromotoryň ulanylyş tendensiýasy

Motor awtoulagyň esasy böleklerinden biridir.Häzirki wagtda awtoulag böleklerinde ulanylýan hereketlendiriji diňe bir mukdarda we dürlülikde uly üýtgeşikliklere eýe bolman, eýsem gurluşynda-da uly üýtgeşmelere eýe.Statistikalara görä, her bir adaty awtoulag azyndan 15 toplum mikro ýörite hereketlendiriji, uly awtoulaglarda 40-50 toplum mikro ýörite hereketlendiriji, kaşaň awtoulaglar takmynan 70-80 toplum mikro ýörite hereketlendirijiler bilen enjamlaşdyrylandyr.Häzirki wagtda Hytaýda motor öndürýän dürli awtoulag zapas şaýlary 15 milliona golaý (1999-njy ýylyň ahyryna çenli statistika), şol sanda janköýer motorynyň 25 göterimi, süpürgiç motorynyň 25 göterimi, hereketlendirijiniň takmynan 12,5 göterimi, generatorynyň takmynan 12,5 göterimi, nasos hereketlendirijisi bar 17%, kondisioner motory takmynan 2,5%, beýleki motor 5,5% töweregi.2000-nji ýylda awtoulag bölekleri üçin 20 milliondan gowrak mikro ýörite hereketlendiriji bardy.Awtoulag böleklerinde ulanylýan motor, adatça awtoulagyň hereketlendirijisinde, şassisinde we korpusynda paýlanýar.1-nji tablisada premium awtoulagyň 3 bölegi we onuň garnituralary görkezilýär.Motoryň awtoulag dwigatelleriniň böleklerinde ulanylmagy esasan motoryň awtoulag starterinde, efI dolandyryş ulgamynda, hereketlendiriji suw çüýşesiniň radiatorynda we generatorynda ulanylmagyny aňladýar.2.1 Awtoulag starterinde motoryň ulanylmagy Awtoulag starteri awtoulag dwigateliniň elektrik başlangyç mehaniki enjamydyr.Awtoulagyň aýrylmaz we möhüm bölegi, traktorlarda, motosikllerde we beýleki ulaglarda hem giňden ulanylýar.Aboveokardaky ulagda, başlangyç DC bilen işledilende, ulagyň başlamagy üçin hereketlendirijiniň krank milini herekete getirýän uly tork emele gelýär.Starter reduktor, debrýus, elektrik wyklýuçateli we DC hereketlendirijisinden we beýleki hereketlendirijilerden durýar (1-nji surata serediň), şonuň üçin dc motory özenidir.**** FIG.1 başlangyç motor Adaty awtoulag başlangyç hereketlendirijisi elektromagnit DC seriýaly hereketlendirijini ulanýar.Täze materiallaryň işlenip düzülmegi we ulanylmagy bilen, ndfeb seýrek toprak hemişelik magnit materiallary esasan ýokary öndürijilikli seýrek hemişelik magnit DC hereketlendirijisini öndürýän dc motorda ulanylýar.Simpleönekeý gurluşyň, ýokary netijeliligiň, uly başlangyç momentiniň, durnukly başlangyç, az energiýa sarp etmegiň, howpsuzlygyň we ygtybarlylygyň we adaty elektromagnit başlangyç täzelenmegi üçin batareýanyň ömrüni uzaltmagyň artykmaçlyklary bar.Awtoulagy 0.05 ~ 12L süýşürişde garşylamak üçin bir silindr 12-e çenli.
1, inçe we gysga
Awtoulagyň mikro-ýörite hereketlendirijisiniň görnüşi, awtoulagyň aýratyn gurşawynyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin tekiz, disk, ýeňil we gysga tarapa ösýär.Ululygyny azaltmak üçin ilki bilen ýokary öndürijilikli Ndfeb hemişelik magnit materialyny ulanmagy göz öňünde tutuň.Mysal üçin, 1000W ferrit başlangyjynyň agramy 220g, ndfeb magnitiniň agramy bary-ýogy 68g.Başlangyç hereketlendirijisi we generator, agramyny ýarym azaldyp bilýän tutuşlygyna düzülendir.Disk görnüşli simli ýaraly rotorlar we çap edilen aýlaw rotorlary bilen göni tok hemişelik magnit hereketlendirijileri ýurtda we daşary ýurtlarda işlenip düzüldi.Şeýle hem, hereketlendirijiniň suw çüýşesini we kondisioneriň kondensatoryny sowatmak we şemallatmak üçin ulanylyp bilner.Tekiz hemişelik magnit basgançakly hereketlendiriji awtoulag tizligini ölçeýjide, metrde we beýleki elektron enjamlarynda ulanylyp bilner, ýaňy-ýakynda Japanaponiýa ultra inçe merkezden gaçyryş fanat motoryny hödürledi, galyňlygy bary-ýogy 20mm, çarçuwanyň diwarynyň üstünde oturdylyp bilner we howa çalşygy gaty az we sowatmak.
2, ýokary netijelilik
Mysal üçin, süpürgiç motorynyň reduktor gurluşy gowulaşandan soň, hereketlendirijiniň üstündäki ýük ep-esli azalýar (95 göterim azalýar), göwrümi azalýar, agramy 36 göterim azalýar we hereketlendirijiniň momenti 25 göterim ýokarlandyryldy.Häzirki wagtda awtoulag mikro-ýörite hereketlendirijisiniň köpüsi ferrite magnit polatdan peýdalanýar, ndfeb magnit polatdan tygşytly gowulaşmak bilen, ferrit magnit poladyň ornuny tutar, awtoulag mikro-ýörite hereketlendirijisini ýeňilleşdirer, ýokary netijelilik eder.
3, çotgasyz
Awtoulag dolandyryşy we sürüjini awtomatlaşdyrmagyň talaplaryna laýyklykda, ýokary öndürijilikli hemişelik magnit materiallarynyň, elektrik elektronikasynyň we mikroelektronika tehnologiýasynyň goldawy bilen awtoulagda giňden ulanylýan dürli hemişelik magnit DC hereketlendirijisi öser. çotgasyz ugra


Iş wagty: Iýun-27-2022