Berkidilen gysgyçlar we birikdiriji gysgyçlar

Gysga düşündiriş:

Material: 45 #

Aýratynlyklary: uly çykyş, ýetişen proses, ýokary takyklyk (1 sim çydamlylygynyň daşky tegelegi) tygşytly, oňat yzygiderlilik bilen awtomatiki işlemek üçin amatly.

Goldaw tehnologiýasy: sowuk sözbaşy, merkezsiz üweýji maşyn, sapak sürtmek.

Iň az sargyt mukdary: 10000 HK.

Üpjünçilik kuwwaty: aýda 200,000 PCS.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Tehnologiýa ýetişdi

pd-1

Gelýän material: saýlanan material, material üpjün edijiniň her topary degişli material hasabatyny (fiziki we himiki aýratynlyklary) üpjün eder.

Sowuk sözbaşy: durnukly gaýtadan işlemegiň ululygy, ýokary önümçilik netijeliligi.

Gödek üweýji we inçe üweýji: merkezsiz üweýji maşyn bilen gaýtadan işlenýär, ýokary takyklyk, iň pes masştab 2u-a ýetip biler, göni wibrasiýa plastinkasy bilen awtomatiki iýmitlenmek, önümiň durnuklylygy, ýokary önümçilik netijeliligi.

Silüpek sürtmek: ýüpek önümleriniň durnuklylygyny üpjün etmek üçin, ýüpek tagtanyň durnuklylygyny sürtmek, zeper ýetirmek aňsat däl, ýüpek tagtanyň üpjün edijileri bilen üpjün etmek.

Gaplamak: önümiň poslamagy aňsat bolmazlygy üçin, poslama garşy ýagy ulanmak, uzak saklanyş wagty, ysy ýok we müşderi tarapyny gurmak.

Merkezsiz ýylmaýjy maşynyň maksady we aýratynlyklary

Esasan diametri 2-40mm we uzynlygy 140mm bolan silindr böleklerini üwemek üçin ulanylýar, şeýle hem diametri 7-40mm we uzynlygy 120mm içinde aýlanýan şekilli bölekleri üwürmek üçin ulanylýar.Köpçülikleýin önümçilik bölekleri üçin amatly.Taşlaýjy tigir geýiji we sazlaýjy tigir geýimçisi, birmeňzeş tizlik we ýokary takyklyk bilen gidrawliki hereketlendirilýär.Iýmitlendirmek hereketi diferensial nurbat sürüjisini kabul edýär, slaýd plastinkasyny iýmitlendirmek, duýgur hereket, ýokary hereket takyklygy we uzak ömri bilen iňňe togalanýan gollanma demir ýoluny kabul edýär.

pd-8

Kesgitli pin, meňzeş önümleri birleşdirýän pin

pd-9

Meňzeşlik: hemmesine sowuk sözbaşy we merkezsiz üweýji maşyn gaýtadan işlemek gerek

Dürli nokatlar: 1-nji suratda ýyladyş prosesi, 2-nji surat ýylylygy bejermek talaplaryndan soň, daşky gurşawy goramak reňk sink bejergisinden soň 3-nji surat, poslama garşylyk, gowy öndürijilik

Häzirki wagtda kompaniýa şuňa meňzeş önüm aýratynlyklaryny öz içine alýar

pd-10

Müşderileriň gowy synlary, ekran suratlary.

pd-9

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler