Kärhananyň missiýasy we ösüş gözýetimi —— müşderi ilki, hil ilki.

Güýçli jemgyýetçilik jogapkärçiligi duýgusy bolan kärhana hökmünde Wuyuan Jieyi Awtoulag Elektrik Enjamlary Co., Ltd. “kärhanalary ösdürmek we jemgyýeti yzyna gaýtarmak” düşünjesini ösüş strategiýasyna çuňňur birleşdirýär.Döredileli bäri kompaniýa jemgyýetçilik jogapkärçiligini işjeň ýerine ýetirmek, haýyr-sahawat we jemgyýetçilik abadançylygyny hakykatdanam öz ösüşine ornaşdyrmak we bilim, iş üpjünçiligi we beýleki jemgyýetçilik işlerine oňyn goşant goşmak düşünjesine eýerýär.Her ýyl gowşak toparlara we gowy sebäplere pul sowgat edýäris.Soňky on ýylda kompaniýa jemi 1 million ýuan peşgeş berdi.2010-njy ýyldan başlap, kärhana diňe bir hökümet ýa-da degişli bölümler tarapyndan gurnalan jemgyýetçilik hal-ýagdaý çärelerine gatnaşman, eýsem kompaniýanyň işgärleriniň we ejiz toparlarynyň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklaryna-da üns berdi we köplenç maliýe serişdelerini azaltmak zerurlygy bolanlara öz wagtynda sowgat etdi. ýük.Şeýle hem, kompaniýa maýyplar toparyna mähirli arzuwlar we maddy goldaw iberýär.Wuyuan Jieyi Awtoulag Elektrik Enjamlary Co., LTD hemişe haýyr-sahawaty esasy jogapkärçiliklerinden we gymmatlyklaryndan biri hasaplaýar.Kompaniýa durmuş üpjünçiligine we töweregindäki adamlara has oňyn täsir etmegi dowam etdirer.


Iş wagty: Iýun-09-2022