Takyk enjamlary we enjamlary berkidiji nurbatlar M3 * 6.5 degirme nurbatlary

Gysga düşündiriş:

Material: 10B21 #.
Aýratynlyklary: uly önümçilik, ýetişen proses, daşky gurşawy goramak reňk sink, tygşytly, önümiň yzygiderliligi gowy, awtomatiki önümçilik üçin amatly, söndürmek bejergisi has çydamly, wodorod siňdiriji nurbat döwülmegi hadysasy, 144H duz sepmek synagy, çydamly .
Goldaw tehnologiýasy: sowuk sözbaşy, sim togalanmak, ýylylygy bejermek, daşky gurşaw reňk sink.
Iň az sargyt mukdary: 10000 HK.
Üpjünçilik kuwwaty: aýda 2000000 PCS.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Tehnologiýa ýetişdi

pd-1

Gelýän material: saýlanan material, material üpjün edijiniň her topary degişli material hasabatyny (fiziki we himiki aýratynlyklary) üpjün eder.

Sowuk sözbaşy: durnukly gaýtadan işlemegiň ululygy, ýokary önümçilik netijeliligi.

Küpek sürtmek: ýüpek önümleriniň durnuklylygyny gazanmak üçin oňat durnuklylygy we zyýany aňsat däl ýokary derejeli ýöriteleşdirilen ýüpek tagta üpjün edijisi tarapyndan üpjün edilýär.

Atylylygy bejermek: gatylygy durnukdyr, şonuň üçin önümleri döwmek, döwmek we beýleki hadysalar aňsat bolmaz ýaly, her partiýa mehaniki öndürijilik hasabaty bilen.

Elektroplatasiýa: adam bedenine zyýan bermezlik üçin daşky gurşawy goramak reňkli sinkiň ulanylmagy, suwsuzlandyrmagyň her bir topary (degidrojenasiýa ýazgysyny goşmak bilen), döwülmek howpuny azaldýar we duz sepmek synagynyň her topary, gyzyl pasly 144H duz sepmek.

Ekran: müşderilere ýetirilýän önümleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak üçin sowuk sözbaşy, sim togalanmagy, ýylylygy bejermek we elektroplatirlemek arkaly öndürilen az sanly kemçilikli önümleri barlap bilýär Gaplamak: gaplamagyň tizligi çalt we mukdary takyk.

Taýýar önümiň barlagy

Gowy örtükli nurbat önümlerini gaýtadan işlemek, gaýtadan işlemekde çüýrän sapak dişleri, meýilli dişler, ululyk, kesişme ýa-da pürsüň içinde daşary ýurt bedeniniň bardygyny ýa-da ş.m. miras galan şekillendiriş barlagy arkaly saýlar. Müşderi tarapy, daşary ýurt beden önümleri sebäpli garylan beýleki önümlerden gaça duruň, pes netijelilik meselesi sebäpli müşderileriň ýygnalmagyna täsir ediň.

pd-3
pd-4

Taýýar önüm gaplamasy

Kompaniýada ýarym awtomat gaplaýyş maşyny bar, müşderiniň talaplarynyň sanyna görä gaplanyp bilner, mukdardaky ýalňyşlygyň öňüni alyp biler, amatly eltip bolar, müşderileriň wagtynda eltilmegini tamamlar.

Müşderi tarapy berkidilen nurbat gurnama wideosy:

Önümiň durnuklylygy gowy, awtomatiki önümçiligi ulanyp biler, şeýlelik bilen önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrar.

pd-5

Şuňa meňzeş önümleri nurbatlaň

pd-1
pd-2
pd-3
pd-5

Berkidiji M6 * 22.5

Häzirki wagtda kompaniýa önümiň aýratynlyklaryny görkezdi.

pd-6

Müşderileriň gowy synlary, ekran suratlary.

pd-7

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler