Jieyi awtoulag elektrik önüminiň hili we hyzmatyň hili öz-özüňi beýan etmek

Hytaýyň kommunistik partiýasynyň merkezi komitetinde Döwlet Geňeşini has gowulaşdyrmak üçin hiliň gowulaşmagy, ministrligiň “önümçiligiň hilini ýokarlandyrmak we durmuşa geçiriş pikirleriniň hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmak barada” ministrligi durmuşa geçirmek, gurluşygy güýçlendirmek maşyn senagatynyň hil markasy, ýokary hilli we marka atmosferasyny dörediň, mehaniki senagaty ösdürmegiň ýokary hiline ýetiň, kompaniýamyz Hytaýyň Maşyn senagaty federasiýasy bilen ähli pudak guramasynda önümiň hilini we hyzmat hilini amala aşyrmak üçin işjeň hyzmatdaşlyk edýär. :

1. Milli hil kanunlaryny we kadalaryny, milli hökmany ülňüleri we hil görkezmelerini we syýasatlaryny pugta durmuşa geçiriň, hil taýdan kanuny düşünjäni we hil pelsepesini dörediň.

2, kärhananyň hiliniň esasy jogapkärçiligini yhlas bilen öz üstüňe al, elmydama kärhananyň durmuşy hökmünde ulanyjylaryň we sarp edijileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin kärhananyň baky maksady hökmünde kabul et.

3, ýokary hilli dolandyryş usullaryny işjeň kabul ediň, hil dolandyryş ulgamynyň kämilleşdirilmegini öňe sürüň, “hil ilki bilen” düşünjesini berk guruň, şonuň üçin hemmeler hil jogapkärçiligini, ähli berk hilini aýyrarlar.

4. Hytaýyň meşhur markasyny döretmek we dünýä belli marka üçin ymtylmak maksady bilen söwda markasyny Hytaýdan dünýä tanatmak maksady bilen marka strategiýasyny güýçli durmuşa geçiriň.

5, ösen ülňüleri işjeň kabul etmek, galp we gödek, hukuk bozulmalaryny we islendik adalatsyz bäsdeşlik hereketlerini düýbünden ýok etmek, sarp edijileriň kanuny hukuklaryny we bähbitlerini goramak, ulanyjylara hakyky, takyk maglumat we hil hyzmatlary bermek;Satuwdan soňky hyzmaty güýçlendiriň, oňat hyzmat toruny dörediň we ulanyjylara edilýän hyzmat borçnamasyny yhlas bilen ýerine ýetiriň.

6, esasy gymmatlyklar hökmünde dogruçyllygy kabul ediň, ruhy siwilizasiýany we medeniýeti gurmakda kärhana, kärhanany öndürmek we dolandyrmak prosesinde ak ýürekli dolandyryş pikiri, tehnologiki innowasiýalary çaltlaşdyrmak arkaly bazara gönükdirilen innowasiýa mehanizmini döretmek, tehnologiki öwrülişigi güýçlendirmek, önümiň täze ösüşini ýokarlandyrmak, önümleriň üpjünçiliginiň hilini yzygiderli ýokarlandyrmak.


Iş wagty: Iýun-09-2022